Оболонська сільська територіальна громада
Полтавська область, Кременчуцький район

УВАГА! КОНКУРС! ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора Горошинського закладу загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області

Дата: 30.04.2021 11:28
Кількість переглядів: 873

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Горошинського закладу загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області

                                                                                                                 

Оболонська сільська рада Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Горошинського закладу загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області

 (місце знаходження: вулиця Гагаріна, буд. 19-А, с.Горошине, Полтавська область, 38220)

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Комунальний заклад освіти «Горошинський заклад загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області».

вулиця Гагаріна, буд. 19-А, с.Горошине, Полтавська область, 38220

Найменування посади та умови оплати праці

Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я,  що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.                                                                                                                                            

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину;

позбавлена права обіймати відповідну посаду;

вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією та визнана винною за рішенням суду;

підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади";

вчинила злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності чи з використанням дитини.

 

 

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

Претенденти на заміщення вакантної посади директора Горошинського закладу загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області

Документи подають особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення  про проведення конкурсу за адресою: 38230, Полтавська область, с. Оболонь, вул. Позена 5, відділ освіти, культури, молоді та спорту Оболонської сільської ради.

Кінцевий термін подання документів на конкурс – до 17.00 години 31.05.2021 року.

 

За додатковою інформацією щодо проведення конкурсного відбору звертатися за телефоном (0966195813  Самотуга Юлія Михайлівна)

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

23.06.2021 в 10.00 годин  у приміщенні Оболонської сільської ради Полтавської області за адресою: 38230, Полтавська область, с.Оболонь, вул. Позена ½.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема  Закону України "Про освіту"   Закону України «Про повну загальну середню освіту»,та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, яка здійснюється шляхом письмового тестування  на основі питань з Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020  № 654 «Щодо примірного переліку питань». Загальний обсяг (кількість) тестових завдань для перевірки знання законодавства в учасників конкурсу визначає конкурсна комісія.

Зразок: Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти ?

  1. початкова школа;
  2. гімназія;
  3. ліцей.

Хто затверджує статут закладу освіти?

  1. засновник або уповноважений ним орган (особа);
  2. керівник закладу освіти;
  3. колегіальний орган управління закладу освіти.

Кожен кандидат отримує тестові завдання та аркуш зі штампом Засновника для внесення правильних відповідей (бланк відповідей). На ньому вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, в кінці ставиться підпис та дата. Кожне питання передбачає 3 варіанти відповідей, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. Кандидат може виправити раніше обрану відповідь шляхом її закреслення та проставляння поруч іншої. На письмове тестування відводиться не більше 30 хвилин. Для визначення його результату використовується бальна система: за кожну правильну відповідь виставляється 0,2 бали. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді кандидатів. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання. 

Проведення повторного письмового тестування не допускається.

         - перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

Зразок. До Вас звернулися батьки із заявою про відкриття інклюзивного класу. Також надійшла заява від батьків, чия дитина не може відвідувати школу через фізичний стан. Що Ви, як керівник, повинні зробити для відкриття такого класу? Як буде організовуватися навчання дитини , яка за станом здоров’я не може відвідувати школу?

Вирішення ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення. Ситуаційне завдання є однаковим для всіх кандидатів. На його вирішення відводиться не більше             30 хвилин.

Зміст відповідей на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації таких компетентностей:

- нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

- управлінська компетентність (здатність здійснювати управлінську діяльність у закладі освіти);

- психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу ініціативи, відповідальності тощо);

-  лідерська компетентність (здатність мотивувати  колектив та окремих працівників на досягнення результатів, вміння правильно оцінювати ситуацію та приймати управлінські рішення);

- комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

Оцінювання здійснюється  за бальною системою:

2 бали виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, вміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам, або які не розв’язали завдання в установлений строк.

Визначення результатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою в балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії. Максимальна кількість балів за вирішення ситуаційного завдання – 2.

 

  • публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Кандидати публічно і відкрито презентують державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (далі - презентація). Виступ повинен тривати не більше 20 хвилин. Після виступу кандидат надає відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами презентації здійснюється за такими критеріями:

1) комунікація та взаємодія:

- володіння державною мовою;

- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів тощо;

2) стратегічне бачення перспективи розвитку закладу:

- аналіз сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (в тому числі інформація, що розміщена на вебсайті закладу) та бачення загальної картини його розвитку;

- здатність визначити напрям розвитку та строки реалізації його окремих етапів;

- наявність чітко сформульованої мети, завдань, використовуваних ресурсів, їх реалістичність;

- запобігання та ефективне подолання можливих перешкод;

- інноваційне мислення;

3) повнота та адекватність відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами презентації здійснюється окремо за кожним із 3 критеріїв за бальною системою:

2  бали виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає встановленим критеріям;

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не в повній мірі відповідає встановленим критеріям;  

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає встановленим критеріям.

 

Для отримання остаточного результату показники за кожним з критеріїв додаються. Максимальна оцінка за кожен із критеріїв - 2 бали. Максимальна кількість балів за презентацію – 6.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, вирішення ситуаційного завдання, публічної і відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Сума таких балів є підсумковим рейтингом кандидата.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, голос голови комісії (головуючого) є вирішальним.

З 24.06.2021 по 25.06.2021 року оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 2 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

З 29.04.2021 по 01.07.2021 року– укладення трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти (протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь